Izdvajamo
Home / Obavijesti / Obavijest umirovljenim liječnicima

Obavijest umirovljenim liječnicima

Predmet : Dopis Hrvatske Liječničke Komore umirovljenim liječnicima, Klasa: 401-03/16-02/157, Ur. broj: 385-06/01-16-593, a kojim se traži naplata „nepodmirene članarine“ uz prijetnju sudskom tužbom, ako se traženi iznos ne uplati u roku od osam (8) dana (dalje u tekstu: „Dopis“)

Poštovani,

Hrvatsko društvo umirovljenih liječnika Hrvatskog liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: „HDUL HLZ“) u ime liječnika umirovljenika HDUL Zagreb, Kluba umirovljenih liječnika Rijeka, HDUL Karlovac, i drugih umirovljenih liječnika diljem Hrvatske, snažno se protivi  sadržaju dopisa Hrvatske Liječničke Komore (dalje u tekstu: „HLK“) uz prijetnju ovrhom, jer smatra da je zahtjev HLK za naplatu zaostale i buduće članarine neutemeljen.

Zadnjih desetak dana HDUL HLZ primio je niz pisama i telefonskih poziva od umirovljenih liječnika koji nisu u radnom odnosu i ne rade, a koji su u poštanskim sandučićima pronašli dopis HLK, Klasa: 401-03/16-02/157, Ur. broj: 385-06/01-16-593, vrlo uznemiravajućeg sadržaja, koji se odnosi na potraživanja o kojima nemaju saznanja, u visinama iznosa  izračunatih na njima nepoznat način, a zasnovano na pravnoj osnovi koja za takvu vrstu potraživanja jednostavno – ne postoji.

Naime, Zakon o liječništvu (NN br. 121/03, 117/08, dalje u tekstu: „Zakon o liječništvu“) navodi da je liječnik obvezan uredno plaćati članarinu i podmirivati druge financijske obveze prema Komori, što ovim dopisom niti ne pokušavamo opovrgnuti. No isti Zakon o liječništvu nadalje navodi u članku 2. da je liječnik «zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine».

Obzirom na citiranu odredbu, očito je da zakon definira liječnika kao osobu koja je radnik, odnosno osoba u radnom odnosu, ili osoba koja na drugi način zaista obavlja medicinsku djelatnost, ali ne i osoba u mirovini koja u mirovini nije nastavila obavljati zdravstvenu djelatnost.

Stoga, iako ne sporimo da su liječnici koji odluče i nakon odlaska u mirovinu obavljati djelatnost, bilo kroz radni odnos, honorarno ili na drugi način, i dalje u obvezi plaćati članarinu HLK, smatramo da, ukoliko liječnik nakon odlaska u mirovinu nije nastavio raditi, nije obvezan članarinu dalje uplaćivati.

Nadalje, čl. 36., st. 1. Zakona o liječništvu određuje sljedeće: „Iznimno od članka 35. ovoga Zakona članstvo u Komori dobrovoljno je za liječnike koji: ne rade na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite, obavljaju liječničku djelatnost izvan Republike Hrvatske, su nezaposleni ili su u mirovini.“ Iz navedenog proizlazi da članstvo u Komori nije obvezno za umirovljene liječnike te posljedično tome ne postoji obveza upisa u Komoru niti plaćanja članarine.

Slična odredba je sadržana u čl. 5 st. 1. Statuta u kojoj je navedeno da „Liječnici – državljani Republike Hrvatske – koji rade na području Republike Hrvatske na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite obvezatno se udružuju u Hrvatsku liječničku komoru.“ I iz ove odredbe Statuta nedvosmisleno i logično proizlazi,  da liječnici, koji ne rade u gore navedenom svojstvu i na navedeni način nisu obvezni biti članovima HLK. Radi se o osobama koje godinama nisu angažirane u smislu citiranog članka, pa nije jasno niti razumljivo zašto se u evidenciji članarina i dalje vode kao obveznici plaćanja članarine (kako je to u Dopisu navedeno) iako prema citiranom članku 5. nisu, niti moraju biti članovi HLK.

Također valja skrenuti pažnju na činjenicu da nitko od navedenih osoba umirovljenika koji su dobili navedeni dopis nisu nikada tijekom razdoblja za koje im se sada članarina razrezala dobili bilo kakvu uplatnicu ili dopis kojim bi ih se upozorilo na njihovu navodnu obvezu.

Dostava je nadalje obavljena bez ikakvog odgovarajućeg dokaza (npr. povratnice ili dostavnice) da je dopis zaista i uručen osobi na koju je naslovljen. Ipak, na temelju takvog dopisa HLK prijeti umirovljenicima te starijim i poštovanim kolegama prisilnim ovrhama i drugim posljedicama, ukoliko od HLK utvrđena i izračunata (navodna i neutemeljena) potraživanja na ime članarine, koju liječnici koji ne rade i nisu u radnom odnosu i nisu dužni plaćati, ne budu  podmirena u roku osam (8) dana. Naime, sukladno čl. 85. St. 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09), kada od  obavljanja dostave počinje teći rok koji se ne može produžiti, dostava se obavlja osobno naslovljenoj osobi. Čl. 93. St. 1 propisuje da se „obavljena dostava potvrđuje dostavnicom. Dostavnicu vlastoručno potpisuje osoba koja je preuzela pismeno, uz obveznu naznaku datuma primitka.“ Budući da su umirovljeni liječnici dopis zatekli u poštanskom sandučiću, a bez da su potpisali dostavnicu, nije moguće odrediti da li je adresat dopis uopće primio te kada ga je primio. S obzirom na navedeno, nije moguće zaključiti od kojeg se dana računa rok od osam dana za plaćanje navodnih nepodmirenih obveza prema HLK.

Potrebno je također naglasiti da izračun iznosa (navodno) dužne članarine, pokazuje zanimljive i nama nejasne rezultate kod pojedinih adresata te ćemo, ukoliko HLK i dalje bude inzistirao na plaćanju razrezane članarine, zamoliti nekoga u računovodstvu HLK da objasni način izračuna članarine za svakog adresata, koji je takav dopis primio.

Na kraju,  voljeli bismo naglasiti da prijetnja ovrhom kako je formulirana u dopisu HLK zvuči iznimno zastrašujuće, a kod onih koji nisu upućeni u postupak izaziva teške traume. Doista, zlonamjerni bi čovjek mogao zaključiti, da se radi o zastrašivanju i time pritisku na laika (liječnici u pravilu nisu baš upoznati s finesama iz područja prava) i to mahom osoba u osmom i devetom desetljeću života, da plate iznos navodnog dugovanja, izračunat na upitan način, samo da ne bi zapali u probleme. Imajte na umu da prosječna mirovina umirovljenih liječnika iznosi oko 4600 kn (a navedeni iznos navodnog duga iznosi i do 3000 kn).

Uvjereni smo u ime HDUL-a HLZ-a i u ime umirovljenih liječnika čije interese zastupamo u Vaše razumijevanje i želju za suradnjom pri rješavanju ovog problema naših kolega umirovljenika koji već godinama nigdje ne rade (većina od umirovljenja). Oni ovaj problem nisu ni izazvali ni prouzročili niti su u bilo kojem trenutku upozoreni o svojim navodnim obvezama, a sada im prouzročuje značajne probleme. Stoga se nadamo da ćemo ovu situaciju riješiti mirnim putem i na dobrobit svih uključenih.

S poštovanjem

Predsjednik HDUL HLZ-a
Prim.mr.sc.Peter Brinar dr.med

Na znanje :

Predsjedniku Skupštine HLK prof. dr. sc. Zvonimir Lovrić dr. med. v.r.
Predsjedniku HLK mr. sc. Trpimiru Goluži dr. med.

x

Check Also

OBAVIJEST – RADNO VRIJEME HLZ

Poštovani, Radno vrijeme Središnjice HLZ-a: u SRIJEDU, 7. lipnja 2023 je od ...