Politika privatnosti

Preambula

S ciljem usklađenja svojeg djelovanja s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća, od 27. travnja 2016.g., o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR, kao voditelj obrade (dalje u tekstu: HLZ) i kao društvo koje beziznimno, pravodobno i potpuno provodi pravnu regulativu u svim područjima poslovanja, a osobito u onim koji se izravno odnose na interese i zadovoljstvo svojih članova, donosi i objavljuje ovu Politiku privatnosti.

HLZ je dobrovoljna udruga hrvatskih liječnika osnovana 26. veljače 1874. godine radi unapređenja i zaštite zdravlja naroda, stručnog i znanstvenog rada, njegovanja liječničke etike i zaštite staleških interesa.
Dakle, primarna djelatnost HLZ-a, kao neprofitne udruge, usmjerena je na pružanje usluga u zdravstvu te kroz suradnju članstvom i s drugim institucijama koje također obavljaju djelatnost u području zaštite zdravlja na način da djeluje, pruža i omogućuje pružanje edukativnih usluga usmjerenih prema unapređenju zdravstvene zaštite naroda.

Do obrade osobnih podataka kod HLZ-a dolazi prije svega radi ostvarivanja prava prema članovima voditelja obrade, ispunjavanja zakonskih obveza, ispunjavanje ugovornih prava i obveza te radi ostvarivanja prava i ispunjavanje obveza prema radnicima.

Iz navedenog razloga, osobni podaci s kojima se u svom redovitom poslovanju voditelj obrade susreće i koje obrađuje, su u najvećem dijelu podaci o članovima i radnicima voditelja obrade.
Poslovanje i djelovanje voditelja obrade nije fokusirano na obradu osobnih podataka fizičkih osoba niti podrazumijeva opsežnu obradu osobnih podataka fizičkih osoba.

Svrha dokumenta

Zaštita prava i sloboda pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka zahtijeva uvođenje Politike privatnosti koja ima za cilj upoznati ispitanike s načinom na koji će njihovi osobni podaci biti obrađivani u HLZ-u, kao i koja su njihova prava i kako se ostvaruju.

Stoga ova Politika privatnosti osigurava i transparentnost u vezi s funkcijama i obradom osobnih podataka te omogućava ispitaniku da se upozna s pravima vezanim uz obradu podataka.
Ovom Politikom privatnosti Vam ujedno želimo dati informacije o načinu na koji postupamo s Vašim osobnim podacima prilikom Vašeg korištenja naše Web stranice.

Vrijednost osobnih podataka i odgovornost za njihovu zaštitu

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Osobni podaci koje HLZ prikuplja i obrađuje u obavljanju svoje djelatnosti predstavljaju poslovnu tajnu. HLZ provodi mjere tehničke i organizacijske sigurnosti koji osiguravaju trajanju povjerljivost svih osobnih podataka i što obuhvaća i sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka ili njihove neovlaštene upotrebe.

S osobnim podacima mora se postupati s posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivo u skladu s razlogom iz kojeg su prikupljeni.

HLZ prikuplja samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni ili za koje postoji druga zakonita osnova obrade.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Prikupljanje osobnih podataka smije se provoditi isključivo sukladno zakonskim propisima i etičkim načelima. Dopušteno je obrađivati osobne podatke samo kad za to postoji jasno određena i dokumentirana zakonska osnova ili osnova temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dopuštene jedino uz jasnu dokumentiranu privolu njihovog vlasnika ili njegovog opunomoćenika.
Osobne podatke ponajprije prikupljamo radi:

 izvršavanja prava i obveza prema članovima;
 promocije naših usluga, provedbe projekta i iskazivanja namjere sklapanja ugovora;
 sklapanja ugovora s poslovnim partnerima;
 naše interne statističke obrade podataka;
 mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala;
 izvršenja naših zakonskih i ugovornih obveza;
 legitimnog interesa.

HLZ obrađuje osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluge i ostvarivanje gore navedenih ciljeva. Prilikom pohrane podataka osobni se podaci pohranjuju na najmanjem mogućem broju mjesta na kojima su adekvatno zaštićeni.

Ne zahtijevamo od Vas slanje podataka kako bismo Vam omogućili pristup na svoje internetske stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno. Ispunjavanjem pristupnice, ispunjavanjem formulara za putni nalog i svakom drugom radnjom na našoj web stranici kojom svojevoljno upisujete i šaljete svoje osobne podatke HLZ-u dajete svoju privolu za obradu osobnih podataka u gore navedene svrhe.
U svakom trenutku u pisanom obliku možete povući privolu osobno ili po opunomoćeniku. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade utemeljene na privoli u periodu prije opoziva.

Nakon što se privola opozove obrada utemeljena na privoli prestaje odmah, a osobni podaci se čuvaju za vrijeme koje je potrebno da se osobni podaci izbrišu sukladno tehničkim mogućnostima informacijskog sustava.

Voditelj obrade ničime ne uvjetuje davanje ili opoziv privole, te ispitanik koji se odluči opozvati privolu ne trpi štetne posljedice niti troškove zbog toga što je opozvao privolu.
Naša Web stranica ne koristi tzv. „kolačiće“ niti bilo koje druge software koji omogućuju prikupljanje osobnih podataka.

Mjesto obrade

Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju u Središnjici HLZ-a.

Osobni podaci prikupljeni u Središnjici voditelja obrade se po potrebi i isključivo radi ostvarivanja cilja u području djelovanja voditelja obrade prenose na unutarnje ustrojstvene jedinice voditelja obrade, na ograničeno vrijeme potrebno za ostvarivanje cilja (organizacije stručnog skupa, skupštine i sl.).

Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke trećim zemljama niti međunarodnim organizacijama.

Prava ispitanika

HLZ omogućava ostvarivanje svih prava ispitanika. Tako u svakom trenutku imate pravo tražiti:

 brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“) ako obrada Vaših osobnih podataka više nije nužna u odnosu na svrhu zbog kojeg su prikupljeni ili ukoliko povučete Vašu privolu za obrađivanje osobnih podataka ili ukoliko uložite prigovor na obradu Vaših osobnih podataka te dokažete da Vaši legitimni interesi za brisanjem osobnih podataka prevladavaju nad legitimnim interesom HLZ za obradom Vaših osobnih podataka;
 ispravak osobnih podataka ako su se neki od Vaših osobnih podataka izmijenili ili ste uočili grešku Vašim prikupljenim osobnih podacima;
 prijenos osobnih podataka, odnosno zatražiti osobne podatke koji se na Vas odnose u elektroničkom obliku i prenijeti ih trećoj osobi;
 prigovor ukoliko se protivite svrsi u koju se Vaši osobni podatci obrađuju;
 ograničenje obrade osobnih podataka ukoliko osporavate točnost osobnih podataka, ukoliko se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; ukoliko HLZ više ne treba Vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ukoliko ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka;
 pravo dobiti od HLZ potvrdu obrađuje li osobne podatke koji se odnose na pojedinog ispitanika

Svoja prava možete ostvariti bez troškova, elektroničkim putem, obraćanjem na mail adresu: tajnistvo@hlz.hr

Iznimno, ukoliko zahtijevate da Vam se u svrhu prijenosa osobnih podataka izda potvrda u drugom obliku, osim elektroničkom obliku, HLZ pridržava pravo naplate razumne naknade administrativnih troškova za izdavanje dodatne kopije osobnih podataka.

Upravljanje incidentima

U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka koje bi Vam moglo prouzročiti znatnu štetu, društvo HLZ će Vas o istom obavijestiti bez odgađanja, te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se šteta otklonila, te ograničilo ili ublažilo štetne posljedice nastale narušavanjem sigurnosti osobnih podataka.

Transparentnost

Ako odlučimo mijenjati ovu Politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti na ovu stranicu tako da možete neprestano imati uvid u njih.

U Zagrebu dana 25. svibnja 2018. godine