UPUTE ZA OSNIVANJE SEKCIJE PRI STRUČNOM DRUŠTVU HLZ-a

Za osnivanje nove sekcije pri stručnom društvu Hrvatskoga liječničkog zbora nužno je sljedeće:

1. Dopis inicijative za osnivanje nove sekcije
– dopis naslovljen na Stručno društvo HLZ-a u kojem će inicijator, napisati zašto se sekcija treba osnovati, čime bi se to sekcija bavila i pod kojim nazivom bi bila

2. suglasnost skupštine stručnog društva HLZ-a pod kojim se sekcija osniva
– suglasnost mora biti potpisana od predsjednika tog stručnog društva na memorandumu društva

3. zapisnik sa sjednice Inicijativnog odbora za osnivanje nove sekcije
– potpisuje ga incijator za osnivanje

4. popis članova HLZ-a koji su sudjelovali na tom sastanku
– popis sadrži čitko ime i prezime, OIB i potpis
– mora biti najmanje 10 osoba i svi moraju biti članovi HLZ-a

Sve dokumente potrebno je dostaviti stručnom društvu HLZ-a pod kojim se sekcija želi osnovati.

Ako je odluka Skupštine Stručnog društva HLZ-a pozitivna, potrebno napraviti osnivačku skupštinu sekcije te dokumentaciju (zapisnik s osnivačke skupštine sekcije, popis nazočnih, suglasnost stručnog društva za osnivanje i popis izabranih dužnosnika) dostaviti u Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9 Zagreb ili na e-mail tajnistvo@hlz.hr .